Snabb & trygg bemanning
Kvalificerad personal inom elevhälsa

Våra tjänster
Helhetsgrepp inom elevhälsan

Skolläkare

Skolläkaren är den som är medicinskt ansvarig i elevhälsan och arbetar kliniskt tillsammans med skolsköterskan på elevhälsomottagningen på skolan.

Läs mer om skolläkare

Skolsköterska

Skolsköterskan står för det medicinska och hälsofrämjande arbetet i elevhälsan, insatsen är
lagstadgad och styrs av skolans styrdokument samt Socialstyrelsens och Skollagens riktlinjer.

Läs mer om skolsköterska

Skolkurator

Skolkuratorn utför det psykosociala och preventiva arbete på skolan, det innefattar insatser på så väl individ-, grupp- och organisationsnivå som samhällsnivå.

Läs mer om skolkurator

Skolpsykolog

En barn- och ungdomspsykolog gör en bedömning av elev enligt önskemål och utifrån föräldrar/elevs/skolas frågeställning som kan handla om till exempel inlärningssvårigheter eller lindrig utvecklingsstörning.

Läs mer om skolpsykolog

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med skolutvecklingsfrågor och i nära samarbete med skolledningen.
Specialpedagogen arbetar även med att ge stöd till elever i behov av särskilt stöd.

Läs mer om specialpedagog

SYV

Studie- och yrkesvägledaren hjälper eleven att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av utbildningsvägar, studieplaner och framtida yrkesval.

Läs mer om SYV